Selahaddin Eyyübi’nin Hayatı

Selahaddin Eyyübi’nin Hayatı Hakkında Kısaca

Hicretin altıncı asrının sonlarında Mısır kıtasının hâkimiyetini Fatımi Devleti’ nden
Sultan Selahaddin Eyyubi’ ye ithafen Eyyubi Devletine nasıl intikal ettiğini, buna ortam
hazırlayan sebeplerin ve ahvalin hakikatini, bu yolda sarf edilen emekleri, Haçlılar ile vuku
bulan savaşların bazılarını, o devirde yaşayan Eyyubilerin köklerini, Selahaddin Eyyubi’nin
tarih sahnesine çıkışını, dava uğruna şerefli bir aşk ve sevda için nasıl mücadele edildiğini ve
sonunda nasıl muvaffak olduğunu anlatan tarihi çalışmamı sizlere sunarım…

 

 

 

 

 

THE LIFE OF SELAHADDIN EYYUBI

Abstract
At the end of the sixth century of the Hijra, how the dominance of the Egyptian
continent was transferred from the Fatimid State to the Ayyubid State in honor of Sultan
Selahaddin Eyyubi, the reasons and the truth of the situation, the efforts made in this way,
some of the wars with the Crusaders, the Ayyubids living in that period. I present to you my
historical work, which tells about the roots, the emergence of Saladin on the stage of history,
how he fought for an honorable love and passion for the sake of the cause, and how he finally
succeeded…

 

 

 

Giriş

İslam tarihinde adını altın harflerle kazımış olan şahsiyetlerden biri de Selahattin
Eyyubi’ dir. Selahattin Eyyubi tüm İslam aleminin saygı ve sevgi beslediği Müslüman devlet
adamlarından biridir. Selahattin’in bu sevgiyi kazanması hiç de kolay olmamıştı.

Kudüs’e beslediği sevgi ve gayretleri ile günümüzde de adından halen söz ettiren devlet adamlarından olan Salâhaddin, cihad ateşiyle çıktığı bu yola ilk günden itibaren kararlı bir şekilde
Kudüsün Haçlılardan kurtarılması düşüncesiyle hazırlıklar yapmış ve bu düşünceyi âdetâ bir
kutlu dâvâ haline getirmişti.

Salâhaddin’in Kudüs’ü almak istemesi ve bu uğurda şehid olmak
istemesinin maksadı Allah ve Resulünün tayin ettiği savaş ruhuna sahip olmaktı. O, İslam
kahramanının cihada çıkmadan evvel kendi nefsini her türlü fenalıktan terbiye etmesi ve
dünyalık uğraşlardan kendini uzak tutması ve bütün bunları kalbinden ve zihninden tamamen
silmesi gerektiğinin bilincindeydi. Onun asıl amacı evvel Kudüs’ü haçlı işgalinden
kurtarmaktı. O hep bunun için yaşadı…

Selahattin Eyyubi 8 Eylül 1138 tarihinde Tikrit’te doğmuştur. Tam ismi El-Melik el-Nasır
Ebu’l Muzaffer Selahattin Yusuf bin necmeddin Eyyub’ dür. Asıl kökeni hakkında bilgi
yetersizliğinden dolayı tam bilinmesede Yemen Araplarına dayanır.

Belli bir süre sonra Basra’dan Azerbaycan’a göç edip, bölgedeki Kürt aşiretlerinin etkisiyle Kürtleşmişlerdir.
İmadeddin Zengi’nin, babası Necmeddin Eyyub’u vali olarak atadığı Baalbek ve Şam’da
yetişen Selahaddin, iyi bir tahsil almıştı. Savaş stratejilerden ziyade dini derslere daha ilgi
gösterirdi. Sanat ve bilime çok merak salmıştı. Şam’daki Darülhadis’ den (Hadisi
Üniversitesi) mezun oldu. Selahaddin Eyyubi ”Arapça, Farsça, Kürtçe ve Türkçe’’ dillerini
biliyordu.

Gençliği

Yirmi altı yaşındayken amcası tarafından eğitilmek üzere kendi hizmetine alındı. Mısır’ın
güçlü aşiretlerinden Banu Ruzzaiklerin ele geçirilmesinde Fatımi halifesinin yanında savaştı.
Daha sonra Haçlı ordusunun elinde bulunan Mısır’daki Bilbeis şehrinin ele geçirilmesinde
görev aldı.

Bilbeis’in ele geçirilmesinden sonra karşılaştıkları Haçlı ordusuna karşı amcasının
ordusunun sol kanadını oluşturan süvari birlikleri ile elde ettiği başarılar sayesinde kendini
gösterdi. Savaşın sonunda haçlı kumandanı “Kayseryalı Hugh” (Hugh of Caesarea)
Selahaddin’in birliğine saldırdığı sırada esir düştü.

Çocukları ve Eşleri

Eşi İsmet hatundur. çocukları ise; Efdal bin Selahaddin, Aziz Osman bin Selahaddin,
Ez-Zahir Gazi bin Selahaddin.

Mısır Seferleri

I. Haçlı Seferi sonucunda kurulan Kudüs Krallığı gözünü Mısır’a dikmişti. O dönemde
Mısır’ın alınabilmesi için oldukça elverişlidir. Mısır’daki Fatimiler devletinin iç siyaseti
karışıklıklar içindeydi.

Mısır veziri Şaver, bir saray darbesi sonucu rakibi olan diğer vezir
Dirgam’ a yenilip vezirlikten olunca gizlice Şam’a, Nureddin Mahmud Zengi’ nin yanına gitti
ve yardım istedi (1164).

Nureddin Zengi bu olayı fırsat bilerek İslam dünyasındaki iki başlılık
problemini halledebileceğini ve Müslümanları yeniden tek çatı altında birleştirip Haçlılarla
mücadele konusunda güçleneceğini hesaplayarak Şaver’e olumlu yanıt vermiştir.

 

Hıttin Savaşı

Hıttin Muharebesi, 4 Temmuz 1187 tarihinde, I.Haçlı Seferi sonucunda Kudüs’te kurulmuş
bir Haçlı devleti olan Kudüs Krallığının Kralı Lüzinyanlı Guy’ un askerleri ile Selahaddin
Eyyubi komutasındaki Müslüman Eyyubiler Devleti ordusu arasında, Taberiye Gölünün batı
yakasındaki Taberiye Kalesi yakınında bulunan Hittin Köyü ve volkanik “boynuz” şekilli
Hittin Tepesi civarında gerçekleşen muharebedir. Selahaddin Eyyubi komutasındaki Eyyubi
ordusu, Haçlı Kudüs Krallığı ordusunun etrafını sararak imha etmiş, yaklaşık 17.000 Haçlı
askeri öldürülmüş ve Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy, bu muharebe sonunda esir düşmüştür.

 

Ölümü

Haçlılarla Antlaşma yaptıktan kısa bir süre sonra 4 Mart 1193’te Şam’da vefat etti. Kabri,
Emevi Camiisi haziresinde bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

ŞEŞEN Ramazan, Salahaddin Eyyûbî ve Devlet, Çağ Yayınları, İstanbul 1987.
ŞEŞEN Ramazan, ‘’Salâhaddin Eyyûbi ve Devri’’ , İstanbul 2000.
ŞEŞEN Ramazan, Selahaddin Eyyûbi, Maddesi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 36
/337-340, İstanbul 2009.
ARSLAN Ahmet, İbn Haldun’un İlim ve Fikir Dünyası, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara
1987.
MUHSİN M. Hüseyin, ‘’El-Ceyşü’l-Eyyûbî fî ʿahdi Ṣalâḥiddîn’’, Beyrut 1986.
KAŞGARLI Mahmut, Divanu Lügati’t-Türk, Tercüme: Besim Atalay, TDK, Yay., 3. Baskı,
Ankara 1992.
ALTUNOK Bedir, Şarkın en sevgili sultanı “selahaddin Eyyubi” KAFKAS HABER
AJANSI, 28 KASIM 2022/ 21:09.
www.yeniakit.com.tr. erişim tarihi 01.12.2022 . Selahaddin Eyyubi kimdir?

Kadir ÇALIM
Latest posts by Kadir ÇALIM (see all)
Bu yazıyı oylar mısınız?
[Toplam: 5 Ortalama: 5]

Yazar

  • Kadir ÇALIM

    Ben Kadir ÇALIM. Açıktan Tarih Bölümü okumaktayım. Ayrıca Tarım Bakanlığının bir bünyesinde çalışmaktayım. TB Blog ile nasıl tanıştım anlatayım. Instagram aracılığıyla TB Blog Koord. Sude Hanım ile Bloğa nasıl katılacağım üzerine konuştuk ve daha sonra TB Blog ile bir yola çıktık. Şu an Osmanlı Tarihi hakkında yazmaktayım lakin daha sonra Dünya Tarihi olarak da devam ettireceğim…

    View all posts

Kadir ÇALIM

Ben Kadir ÇALIM. Açıktan Tarih Bölümü okumaktayım. Ayrıca Tarım Bakanlığının bir bünyesinde çalışmaktayım. TB Blog ile nasıl tanıştım anlatayım. Instagram aracılığıyla TB Blog Koord. Sude Hanım ile Bloğa nasıl katılacağım üzerine konuştuk ve daha sonra TB Blog ile bir yola çıktık. Şu an Osmanlı Tarihi hakkında yazmaktayım lakin daha sonra Dünya Tarihi olarak da devam ettireceğim…

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir